جامع ترین مرکز تخصصی دانلود فایل

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی

مقدمه و كاربردهای بیوتكنولوژی بیوتکنولوژی کاربردهای بیوتکنولوژیک میکروارگانیسمها تولید Biomass روشهای اصلی افزایش تولید متابولیتهای اولیه پلی ساکاریدهای میکربی

توضیحات بیشتر دانلود 14,300 تومان